ENER­GIE­MO­NI­TOR GRO­NIN­GEN

GRO­NIN­GEN GEEFT ENER­GIE

ENERGIEMONITOR GRONINGEN

Ach­ter­grond mo­ni­tor

Opbouw monitor

Sinds de vaststelling van het Masterplan Groningen Energieneutraal in 2011 heeft Groningen de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Deze monitor toont de voortgang op deze doelstelling (deel 1) en de bijdrage van actoren aan het realiseren van deze doelstelling (deel 2). Deze twee delen zijn hieronder nader toegelicht.

Deel 1 van de monitor toont de meest recente gegevens over het aandeel hernieuwbare energie, het energiegebruik per sector en het gebruik van hernieuwbare energie per bron/techniek in Groningen. Deel 1 bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik. Indien het totale energiegebruik afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen (aandeel hernieuwbare energie = 100%), dan is sprake van energieneutraliteit. Hoofdstuk 2 en 3 zijn een verdieping van het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk toont  hoe het energiegebruik in Groningen per sector is opgebouwd. In hoofdstuk 3 staat hoe de hernieuwbare energiemix in Groningen is opgebouwd en dit hoofdstuk toont bovendien de geografische spreiding van hernieuwbare energie in Groningen.

In Deel 2 staan duurzaamheidsactiviteiten die door actoren in Groningen reeds zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of nog worden uitgevoerd. In de Energiemonitor staan op dit moment enkel activiteiten die zich primair richten op verduurzaming van de energievoorziening. Deze activiteiten kunnen worden ingedeeld volgens de Trias Energetica: 

  1. Vermindering van het energiegebruik door verspilling van energie tegen te gaan.
  2. Maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen.
  3. Beperking van de CO₂ uitstoot die ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen

Activiteiten die zich richten op andere aspecten van duurzaamheid (water, voedsel etc.) zijn op dit moment nog niet in de monitor opgenomen. 

De geplande activiteiten zijn zoveel mogelijk vertaald naar een kwantitatief effect. Op basis hiervan is de toekomstige ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie geprognosticeerd. Op dit moment (juni, 2016) zijn de duurzaamheidsinspanningen van 19 actoren in de monitor opgenomen. Het doel is dat het aantal actoren in de monitor in de komende jaren toeneemt. 

Functie monitor

Met deze monitor is te bepalen in hoeverre Groningen op weg is om de gestelde doelen te bereiken, wat de resterende opgave is en in hoeverre de verschillende actoren een bijdrage leveren aan realisatie van de ambitie. De monitor is hiermee een sturingsinstrument, waarmee de effectiviteit van duurzaamheidsinspanningen in Groningen inzichtelijk is gemaakt.